ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ, με αριθμό αδείας 191156598 της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και  Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιεί δια ζώσης εξειδικευμένα σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας (κατηγορίας Α΄) σύμφωνα με τον κανονισμό κατάρτισης της ειδικότητας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (Κε.Με.Α) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Πρόγραμμα 105 ωρών για  δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αρχικής απόκτησης Άδειας (αφορά την υποχρεωτική παρακολούθηση του Προγράμματος ΚΕΜΕΑ από τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας / private security)

Πρόγραμμα 30 ωρών για όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης του προγράμματος των 105 ωρών του ΚΕΜΕΑ (λόγω παλαιότερης Άδειας Εργασίας ή προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας) ή όσους επιθυμούν εν όψει εξετάσεων να τύχουν βοήθειας, είτε έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα των 105 ωρών είτε όχι.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσωπικού ασφαλείας:

 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό Περιβάλλον, Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Πραγματικότητα
 • Ποινικός Κώδικας
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Προφίλ προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι Προστασίας προσωπικού ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Προσώπων
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης, απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις εξετάσεις Πιστοποίησης είτε για να εκδώσουν τη σχετική άδεια ώστε να απασχοληθούν στη συγκεκριμένη ειδικότητα είτε για να ανανεώσουν την υπάρχουσα άδειά τους, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών (ΦΕΚ Β 2899/2012 και ΦΕΚ Β 25).

Κόστος Προγράμματος:

 1. Αξία Προγράμματος Κατάρτισης: 350€

Προεγγραφή (τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξη): 320€

Παρέχεται έκπτωση 10% σε εγγραφές τριών και πάνω ενδιαφερομένων.

 1. Παράβολα για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στο ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ: 150€ (σε λογαριασμούς του ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ).

Τρόποι Πληρωμής Προγράμματος Κατάρτισης:

Προκαταβολή 50% της αξίας του προγράμματος με την εγγραφή και το υπόλοιπο με την έναρξη της κατάρτισης.

Εφάπαξ καταβολή της αξίας του προγράμματος και με χρήση (POS).

Δικαιολογητικά:

Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 Κοινωνία Γνώσης)

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Επίσημο αντίγραφο εγγράφου όπου αναγράφεται Α.Φ.Μ και ΔΟΥ

Καταβολή του ποσού της αξίας του προγράμματος με τους παραπάνω τρόπους πληρωμής.

Για τη Συμμετοχή του στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ :

Έντυπο αίτησης συμμετοχής( αναρτάται στο site του ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ).

Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης ή/και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.

Κάποιο από τα παρακάτω:

Πρωτότυπη Βεβαίωση Κατάρτισης (από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1  Κοινωνία Γνώσης)

Ευκρινές φωτοαντίγραφο προηγούμενης άδειας εργασίας

ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα

ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών

ή φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία.

 1. Πρωτότυπες αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών (συνολικά 150,00€) στις οποίες πρέπει, να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και πατρώνυμο, ως εξής:

Α. Εκατό ευρώ (100,00€) θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με τα παρακάτω στοιχεία:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Αριθ. Λογαριασμού: 125/540034-13.

Β. Πενήντα ευρώ (50,00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) με τα παρακάτω στοιχεία:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αριθ. Λογαριασμού: 694/480008-72.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Skip to content